Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì trong việc rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 2015.

Theo đó, ngoài sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc Phần những quy định chung của BLHS năm 2015 để bảo đảm sự nhất quán trong chính sách xử lý, bảo đảm tính bao quát, toàn diện và phù hợp hơn với thực tiễn, dự thảo Luật tập trung sửa đổi mức định lượng trong các khung của một số điều luật nhằm bảo đảm sự nối tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm.

Dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng tại các điều, khoản thuộc cấu thành một số tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và một số tội khác. Đặc biệt, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng về khối lượng, thể tích các chất ma túy tại các khoản của các điều luật để tránh trùng lặp và phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử từ trước đến nay, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung mức hình phạt trong các khung của một số điều luật để bảo đảm sự phân hóa rõ, hợp lý mức độ trách nhiệm giữa các trường hợp phạm tội khác nhau.

Nhieu diem moi - Anh 1

Bộ Luật hình sự năm 2015 sẽ có nhiều sửa đổi

Cụ thể, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức hình phạt trong các khung hình phạt của một số điều luật liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm an toàn giao thông và trật tự công cộng nhằm bảo đảm phân hóa chính sách xử lý đối với từng trường hợp phạm tội, nhất là giữa trường hợp phạm tội đã gây ra hậu quả với trường hợp phạm tội có khả năng gây ra hậu quả.

Sửa đổi, bổ sung yếu tố cấu thành của một số tội phạm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, dự thảo Luật đã có những sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấu thành của một số tội phạm quy định tại một số điều luật của BLHS năm 2015 để phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ví dụ như bổ sung các chất ma túy mới phát hiện sau khi BLHS năm 2015 được ban hành (chất XLR-11 được tẩm ướp trong cỏ Mỹ và lá KHAT có chứa chất ma túy Cathinone) vào cấu thành các tội phạm về ma túy để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; bổ sung quy định về vấn đề xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy làm cơ sở cho việc xử lý hình sự đối với các tội phạm về ma túy.

H.D