(HQ Online)- Căn cứ nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ giao, các địa phương đã quyết định thực hiện dự toán NSNN, trong đó có 43 địa phương quyết định dự toán cao hơn dự toán được giao là 14.422,7 tỷ đồng, 20 địa phương còn lại quyết định bằng dự toán được giao.

Số thu phấn đấu của các địa phương tăng 1,6% (12.850,7 tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh Internet.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở quyết tâm thực hiện dự toán NSNN năm 2014 của các địa phương, tổng số thu cân đối NSNN trên địa bàn (không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) là 830.050,7 tỷ đồng, tăng 1,6% (12.850,7 tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đây là tỷ lệ giao thu cao hơn so với các năm 2012, 2013, song vẫn thấp hơn so với các năm 2010 và 2011. So với dự toán thu được Thủ tướng Chính phủ giao, dự toán thu theo quyết định của HĐND năm 2010 tăng 2,7%, năm 2011 tăng 2,4%, năm 2012 tăng 1,4%, năm 2013 tăng 0,6%.

Trong đó, thu nội địa tăng 2,8%, tương ứng 14.422,7 tỷ đồng. Có 43 địa phương quyết định dự toán cao hơn dự toán được giao là 14.422,7 tỷ đồng; 20 địa phương còn lại quyết định bằng dự toán được giao.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 0,7%, tương ứng giảm 1.572 tỷ đồng. Có 8/57 địa phương quyết định tăng so với dự toán được giao là 228 tỷ đồng; 48/57 địa phương quyết định bằng. Riêng tỉnh Bình Dương quyết định thấp hơn là 1.800 tỷ đồng (Do thực hiện Thông tư số 139/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, số thu thuế nhập khẩu xăng, dầu thực hiện thu tại TP. HCM, thay vì thu tại Bình Dương, do đó dự kiến giảm tương ứng số thu theo dự toán là 1.800 tỷ đồng).

Về tổng chi cân đối ngân sách địa phương (NSĐP- gồm cả tăng chi từ nguồn năm trước chuyển sang) là 457.115,2 tỷ đồng, tăng 4,9% (21.315,6 tỷ đồng) so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó: 51 địa phương quyết định dự toán chi NSĐP tăng so với dự toán được giao; 12 địa phương quyết định dự toán chi NSĐP bằng dự toán được giao.

Về chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 32 địa phương bố trí dự toán cao hơn so dự toán được giao khoảng 6.392 tỷ đồng; 27 địa phương bố trí bằng và 4 địa phương bố trí thấp hơn khoảng 244 tỷ đồng.

Về chi sự nghiệp khoa học - công nghệ: 32 địa phương bố trí cao hơn dự toán được giao khoảng 172 tỷ đồng; 28 địa phương bố trí bằng và 3 địa phương bố trí thấp hơn 12,5 tỷ đồng. Đối với dự phòng NSĐP, các địa phương đã quyết định bằng 2,2% dự toán chi cân đối NSĐP (có 31/63 địa phương quyết định tăng 1.185,9 tỷ đồng; 32 địa phương còn lại quyết định bằng dự toán được giao).

Trong tháng 2-2014, theo Bộ Tài chính, việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Theo đó, Lãnh đạo Bộ yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thu NSNN; bên cạnh đó tích cực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần tạo đà cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bền vững và đóng góp ổn định cho NSNN.

Cùng với đó, Vụ NSNN chủ trì tiếp tục tổ chức điều hành NSTW bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh.

Trước đó, vào cuối tháng 12-2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2014. Trong đó quy định rõ về phân bổ và giao dự toán thu ngân sách. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc phân bổ và giao dự toán thu ngân sách phải trên cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu phát sinh và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2013; căn cứ các chính sách, pháp luật về thu ngân sách; dự báo mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, tăng cường đôn đốc thu tiền nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh; thu đầy đủ kịp thời vào NSNN các khoản tiền thuế, tiền sử dụng đất được gia hạn đến hạn nộp vào NSNN năm 2014.

Cùng với đó, để tổ chức quản lý thu ngân sách đạt hiệu quả, cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng..., kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp rủi ro cao đã được hoàn thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm chống thất thu cho NSNN. Kiểm tra các ngành, lĩnh vực rủi ro cao, có dấu hiệu chuyển giá, hoạt động chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, nhà thầu nước ngoài, kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng... để truy thu đầy đủ vào NSNN.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014.

Theo dự toán, tổng thu cân đối NSNN năm 2014 là 782,7 nghìn tỉ đồng. Trong đó, thu nội địa chiếm 539 nghìn tỉ, từ dầu thô 85,2 nghìn tỉ, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 154 nghìn tỉ và thu viện trợ là 4,5 nghìn tỉ.

Mức chi dự toán được đưa ra là 1.006,7 nghìn tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 163 nghìn tỉ đồng, chi trả nợ và viện trợ là 120 nghìn tỉ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính là 704,4 nghìn tỉ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỉ đồng và dự phòng là 19,2 nghìn tỉ đồng.

Về cân đối thu chi dự toán ngân sách Trung ương: thu ngân sách TW là 495,189 nghìn tỉ đồng; Chi ngân sách TW là 719,189 nghìn tỉ đồng. Vay bù đắp bội chi NSNN là 224 nghìn tỉ đồng.

Về ngân sách địa phương: Thu ngân sách địa phương là 499,096 nghìn tỉ đồng; Chi ngân sách địa phương là 499,096 nghìn tỉ đồng.

Minh Anh