(SVVN) Đầu quân cho những thương hiệu cao cấp, bạn đang kỳ vọng những điều hơn cả chuyện thu nhập?