ND - Trong những năm qua, nhiều mô hình khuyến nông đã được tổ chức thành công tại các địa phương, góp phần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mô hình được xây dựng chưa thể mở rộng quy mô sản xuất, gây tốn kém, lãng phí như mô hình trồng rau an toàn ở huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang. Nguyên nhân là quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc rau an toàn đòi hỏi khắt khe, hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng với công sức, chi phí sản xuất. Mặt khác, mô hình này triển khai thực hiện còn manh mún, dàn trải, thiếu định hướng về thị trường để phát triển lên quy mô sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, việc thông tin thị trường cung ứng giống, tiêu thụ sản phẩm chưa được quan tâm, cho nên khi mỗi mô hình kết thúc, nông dân thường gặp khó khăn khi mua giống về sản xuất và bán nông sản. Nhiều nông dân tham gia mô hình khuyến nông cốt để được nhận hỗ trợ, sau khi kết thúc chương trình cũng không có nhu cầu tiếp tục bỏ vốn để sản xuất. Ở một số địa phương, việc tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của nông dân còn chậm, trong khi đó, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền còn hạn chế, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông để nhân rộng mô hình mới, tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh. Để các mô hình khuyến nông được thực hiện có hiệu quả và ngày càng nhân rộng, cần củng cố hệ thống cán bộ khuyến nông cơ sở; tăng cường tập huấn để mỗi cán bộ khuyến nông vừa am hiểu kiến thức nông nghiệp, vừa có năng lực làm công tác dân vận, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo nhân rộng các mô hình khuyến nông theo quy hoạch vùng, phù hợp điều kiện sản xuất của từng địa phương. Đồng thời, các địa phương cũng cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Về phía ngành nông nghiệp, khi xây dựng mô hình cần gắn với thị trường, mối liên kết "bốn nhà". Phương pháp tuyên truyền, vận động cũng cần được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực và dễ hiểu để người dân dễ tiếp cận, kiểm tra việc thực hiện các mô hình khuyến nông ở cơ sở. HUYỀN SÂM (Bắc Giang)