Ngày 12/11, Công ty TNHH SV Probe Việt Nam đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất công cụ bán dẫn và điện, điện tử, có tổng vốn hơn 6 triệu USD, tại Khu công nghiệp Việt Nam-Xinhgapo của tỉnh Bình Dương.