(NLĐ)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa thông báo về việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán VN: Qua kiểm tra các thành viên lưu ký nước ngoài cho thấy số dư đầu tư nước ngoài không thay đổi. Nhu cầu mua ngoại tệ cho thị trường chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài không thay đổi và về cơ bản Ngân hàng Nhà nước đã đáp ứng được nhu cầu bán ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài.