Bảo vệ TTCK trước nguy cơ suy giảm trầm trọng là việc cần phải làm mặc dù biện pháp đấy có thể phải trả giá không rẻ.