[Kênh14] – Trào lưu mới của các xì ta chăng? Hết La Chí Tường, Ngô Tôn lại đến anh này.