Ngày 6-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết số 27 - NQ/T.Ư "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 họp từ ngày 9 đến 17-7, đã thảo luận và thông qua. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết này.