Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nhị- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An vừa có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2010.

Năm 2009, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 4.990 lượt công dân đến KNTC và kiến nghị phản ánh, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2008. Tổng số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền các cơ quan hành chính các cấp năm 2009 là 1.671 vụ việc. Trong công tác giải quyết KNTC, UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc đã được cấp huyện, ngành giải quyết nhưng công dân còn tiếp tục KNTC nên đã nâng cao được ý thức trách nhiệm cho người đi KNTC và người giải quyết KNTC. Tỷ lệ giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh toàn tỉnh đạt tỷ lệ khá cao 94,4%, riêng thẩm quyền UBND tỉnh đạt 100%. Qua giải quyết KNTC đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý số tiền trên 901 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách trên 563 triệu đồng; trả lại cho tập thể, cá nhân: 306,4 triệu đồng; xử lý khác 31,5 triệu đồng; và trên 5.091m2 đất các loại. Kết quả đến nay đã xử lý trên 215 triệu đồng, trong đó thu hồi về ngân sách trên 141 triệu đồng; trả lại cho tập thể cá nhân 49 triệu đồng; và 976m2 đất các loại; xử lý khác 24,86 triệu đồng; kiến nghị xử lý 6 tập thể, 25 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 tập thể và 5 cá nhân vi phạm; phục hồi quyền lợi 50 người, minh oan 01 tập thể, 8 cá nhân. Thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An đề ra các giải pháp trong đó thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình KNTC thuộc phạm vi ngành, địa phương để có biện pháp giải quyết kịp thời. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư KNTC vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng" về KNTC. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan có trách nhiệm thẩm quyền trong giải quyết vụ việc KNTC...