Người phụ nữ TCHC không chỉ phấn đấu giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, về việc gia đình… mà còn phải duyên dáng, thanh lịch...