Ngày 7/12 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-BCH về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính chủ trì Hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện NQ4a/BCH-TLĐ về nâng cao hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhìn chung các cấp công đoàn đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, triển khai sâu rộng Nghị quyết của Ban Chấp hành đến công đoàn cơ sở và CNVCLĐ; đồng thời tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Qua đó, làm chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời phát huy được quyền làm chủ trực tiếp của đại bộ phận CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho CNVCLĐ theo quy định. Qua tổng hợp và phân tích từ 60 báo cáo cho thấy, tỷ lệ số công đoàn cơ sở đã có quy chế phối hợp công tác giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc giám đốc doanh nghiệp đến năm 2009 đạt 82%; Tổng số quy chế phối hợp đã ban hành năm 2009 là 39.264 quy chế, tăng 36,8% so với năm 2005. Trong 5 năm qua, số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được quy chế tăng lên đáng kể, từ 30.894 quy chế năm 2005 lên 43.223 quy chế năm 2009 (tăng 40%)... Thông qua hoạt động công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong các công đoàn cơ sở khu vực cơ quan, đơn vị đã động viên được sức sáng tạo, lòng nhiệt tình của CBCCVC tham gia cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, qua đó, phục vụ nhân dân tốt hơn. Đối với công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã động viên được CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh..., góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Các cấp công đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở có hiệu quả, tạo tiền đề để công đoàn củng cố mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân... Đồng thời công đoàn tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của chính quyền để công đoàn có điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ. Bên cạnh những thành tích đạt được, việc thực hiện NQ4a/BCH-TLĐ vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Một số nơi công tác phối hợp chỉ đạo giữa công đoàn và chính quyền đồng cấp thiếu đồng bộ; Việc phối hợp với giám đốc, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị người lao động ở khu vực ngoài nhà nước tỷ lệ còn thấp; Tỷ lệ đại hội công nhân viên chức ở doanh nghiệp nhà nước hoặc hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần, công ty THHH đang có xu hướng giảm... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 4a, trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong tình hình mới; tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan về xây dựng và thực hiện QCDC ở 3 loại hình cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng và đi vào thực chất, đảm bảo vừa phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ vừa phát huy được vai trò đại diện của tổ chức công đoàn; Tham mưu cho cấp ủy đảng, chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc doanh nghiệp phối hợp với công đoàn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động đúng chất lượng, tiến độ; Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ thanh tra nhân dân. Tại Hội nghị, các tham luận đã làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và đề xuất một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong 2 ngày làm việc (7-8/12), ngoài việc tổng kết NQ 4a/NQ-BCH, Tổng Liên đoàn tổng kết Nghị quyết 5a/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới” và tổng kết Nghị quyết 5b/NQ-BCH về “Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”./.