Chiều 12/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV và bàn, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Nang cao chat luong, hieu qua lanh dao cua cac cap uy Dang - Anh 1

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan trong Đảng bộ đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, nhất là các giải pháp khắc phục sự cố môi trường biển, tập trung khôi phục phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định cho đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng; công tác đối ngoại, CCHC, cải cách tư pháp, xây dựng NTM được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nang cao chat luong, hieu qua lanh dao cua cac cap uy Dang - Anh 2

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Nguyễn Trọng Vân trình bày kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã tổ chức kiểm tra nhận thức và xét kết nạp Đảng đối với 39 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 44 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên vi phạm.

Nang cao chat luong, hieu qua lanh dao cua cac cap uy Dang - Anh 3

Giám đốc Sở KHĐT Trần Tú Anh: Cần đề cập đến vai trò của Đảng ủy Khối trong giám sát thu ngân sách; rà soát hậu kiểm của DN sau đăng ký và DN đầu tư có sử dụng đất…

Ngoài ra, các đoàn thể khối tập trung chỉ đạo nội dung, chương trình công tác, định hướng hoạt động trọng tâm và phong trào thi đua của từng đoàn thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nang cao chat luong, hieu qua lanh dao cua cac cap uy Dang - Anh 4

Phó Chủ tịch UB MTTQ Bùi Nhân Sâm: Tăng cường vai trò phối hợp của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở trong việc đưa TP. Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ theo NQ 11 của BCH Đảng bộ Khối…

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến về một số tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Theo đó, các cơ quan Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kê khai và bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường, công tác GPMB; tăng cường lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; đẩy mạnh CCHC; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị chiều nay, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung BCH Đảng bộ.

Thùy Dương