Trong thực tế cuộc sống, những mâu thuẫn thường nảy sinh ở khu dân cư. Ban công tác Mặt trận (CTMT) giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp khối đại đoàn kết, giải quyết những mâu thuẫn đó.

Khu dân cư nào có Ban CTMT hoạt động có hiệu quả thì nơi đó phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, an ninh chính trị được giữ vững. Ngược lại, những nơi hoạt động của Ban CTMT yếu thì tình hình an ninh nông thôn có nhiều dấu hiệu bất ổn. Xác định được vai trò, vị trí của Ban CTMT như vậy nên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức này. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã có đề tài khoa học thực tiễn về "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CTMT ở tỉnh Bắc Ninh”. Sau hội thảo khoa học để lấy ý kiến của các nhà khoa học, những người làm CTMT lâu năm, Ban Thường trực MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã chọn một số Ban CTMT làm điểm để vận dụng đề tài khoa học vào cuộc sống. Năm 2010, các khu dân cư làm điểm tổng kết công tác này. Trên cơ sở tổng kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng "Kế hoạch hướng dẫn xây dựng Ban CTMT vững mạnh ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2015”. Bản hướng dẫn đã đề cập được những nội dung: Về mục đích, yêu cầu phải xây dựng Ban CTMT vững mạnh, về nội dung xây dựng Ban CTMT, trong đó đề cập rõ thành phần Ban CTMT, nhiệm vụ của Ban CTMT, chương trình công tác của Ban CTMT, tiêu chí Ban CTMT vững mạnh. Kế hoạch xây dựng Ban CTMT vững mạnh của Bắc Ninh có cơ sở lý luận và thực tiễn nên rất sát hợp với từng khu dân cư. Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập huấn về thực hiện kế hoạch xây dựng Ban CTMT vững mạnh giai đoạn 2011- 2015 cho Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã phường, thị trấn. Trong thảo luận, mọi người đều đồng ý với nội dung của kế hoạch và cho đây là một tài liệu nhằm thống nhất nội dung hoạt động của Ban CTMT ở các khu dân cư trong toàn tỉnh. Đây có lẽ là một cách làm hiệu quả nhằm nâng cao được chất lượng hoạt động của Ban CTMT trong giai đoạn mới. Nguyễn Khang