TTXVN- Ngày 15-9, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND các tỉnh Tây Nguyên và sáu tỉnh giáp với Tây Nguyên là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Phước.

Hội nghị đã thống nhất thực hiện sáu giải pháp chính cần triển khai thực hiện trong việc trao đổi và xử lý thông tin, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong khu vực. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND các tỉnh tham mưu giúp Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chuyên môn và các đơn vị thuộc LLVT trên địa bàn thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với Ban chỉ đạo Tây Nguyên. Ý kiến phát biểu tại hội nghị của lãnh đạo các Văn phòng cho rằng, cần có nhiều hình thức đa dạng trong việc trao đổi thông tin giữa Ban chỉ đạo Tây Nguyên với 11 tỉnh (năm tỉnh thuộc Tây Nguyên và sáu tỉnh giáp với Tây Nguyên) trên cơ sở tăng cường trao đổi qua mạng, trao đổi thông tin chuyên đề và phối hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê thống nhất về các lĩnh vực trên địa bàn. Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục phối hợp Tổng cục Thống kê xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chỉ tiêu hằng năm về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó đánh giá đúng tình hình thực tế và đề xuất các chính sách liên quan dân tộc và miền núi. Mỗi năm một lần, Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp 11 tỉnh nắm lại tình hình dân số, lao động, chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề giải quyết việc làm, thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi... Nâng cao trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin giữa Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên với các bộ, ngành trung ương trong việc xây dựng các chương trình công tác liên quan vùng Tây Nguyên và các huyện miền núi của sáu tỉnh giáp Tây Nguyên. Văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp để khai thác và sử dụng có hiệu quả thông tin phục vụ nghiên cứu và lãnh đạo, trong đó tập trung nâng cao chất lượng bản tin tuần, chuyển dần các báo cáo tháng theo hướng chuyên đề và tăng cường công tác thông tin nhanh khi có tình hình đột xuất với các tỉnh và cơ quan liên quan. Thực hiện quy định của Bộ Chính trị về địa bàn hoạt động của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, các huyện miền núi thuộc sáu tỉnh giáp với Tây Nguyên phải duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, cũng như những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cơ chế như vùng Tây Nguyên.