Ngày 24-12, Văn phòng T.Ư Đảng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc đồng ý chủ trương chọn năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện" và cơ bản nhất trí Đề án Năm thanh niên tình nguyện 2014 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Ngày 24-12, Văn phòng T.Ư Đảng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc đồng ý chủ trương chọn năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện" và cơ bản nhất trí Đề án Năm thanh niên tình nguyện 2014 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với mục tiêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Thông qua các hoạt động của "Năm thanh niên tình nguyện" tạo sự chuyển biến về chất lượng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh Đề án; lựa chọn các hoạt động tình nguyện thật sự có ý nghĩa để góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch trọng tâm của Đảng, Nhà nước trong năm 2014. Cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước, đồng thời tạo được sự đồng thuận, phát huy trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên thông qua các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các chương trình, dự án, đề án giao cho Đoàn Thanh niên chủ trì thực hiện.

PV