Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với doanh thu toàn tập đoàn đạt 28.647 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Năm 2013, FPT đạt lợi nhuận trước thuế là 2.516 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012.

FPT cho biết, lợi nhuận trước thuế đạt 2.516 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế đạt 2.065 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.608 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.858 đồng.

FPT cho biết, trong các khối kinh doanh cốt lõi của tập đoàn thì đặc biệt là hai khối công nghệ và viễn thông, đóng góp 75% vào tổng lợi nhuận trước thuế của FPT.

Theo đó, khối công nghệ, gồm các lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin có tổng doanh thu đạt 6.537 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động xuất khẩu phần mềm đạt doanh thu 2.154 tỷ đồng, vượt ngưỡng 100 triệu USD, tăng trưởng 24% so với 2012.

Với kết quả trên, FPT Software hiện là doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm lớn nhất tại Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế khối công nghệ đạt 917 tỷ đồng, đóng góp 36% vào tổng lợi nhuận toàn tập đoàn.

Đối với khối viễn thông, gồm dịch vụ viễn thông và nội dung số đạt doanh thu 4.137 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012. Tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực kinh doanh Internet và các dịch vụ gia tăng cho khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đạt doanh thu đạt 3.254 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế khối viễn thông đạt 970 tỷ đồng, đóng góp 39% vào tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

FPT cũng cho biết, doanh thu phân phối và bán lẻ đạt 17.420 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2012, chủ yếu nhờ hoạt động mở rộng chuỗi bán lẻ.

Năm 2013, số lượng nhân viên toàn tập đoàn là 17.419 người, tăng 2.507 người so với năm 2012.