Thực hiện chỉ thị 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra bản quyền phần mềm tại Hà Nội, đồng thời tiến hành đợt khuyến cáo các doanh nghi...