Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, trong đó có đề cập đến việc giữ tỷ lệ nợ xấu năm 2013 dưới 2.5%, tăng gần 0.66% so với năm 2012; kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 14% lên 3,523 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2013, ngân hàng đề ra kế hoạch tổng tài sản tăng 9% lên mức 191,800 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng thêm 50% từ 10,000 tỷ đồng lên 15,000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 12% lên mức 83.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 14% lên 3,523 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2.5%, tức tăng gần 0.66% so với năm 2012.

Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, ngân hàng có đưa ra 4 giải pháp chính, trong đó có việc trình ĐHĐCĐ tăng vốn điều lệ năm 2013 lên 15,000 tỷ đồng, bằng việc phát hành thêm 437,500 ngàn cổ phiếu, chia thành 3 đợt trong quý 2 và quý 3/2013.

Đợt 1 sẽ tăng vốn thêm 2,375 tỷ đồng bằng cách chào bán cho cổ đông hoặc đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Đợt 2 sẽ tăng vốn thêm 631.25 tỷ đồng thông qua việc chào bán cho cổ đông và cán bộ nhân viên bằng mệnh giá. Đợt 3 sẽ tăng vốn thêm 1,368.75 tỷ đồng cũng bằng cách chào bán cho cổ đông hoặc đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Cũng theo tài liệu, năm 2012, ngân hàng đạt 3,090 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ đạt 84% so với kế hoạch và chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.

* Tài liệu đính kèm: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Duy Hoàng (Vietstock)

ffn