(NDHMoney) Sàn HNX vừa thông báo, 18/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 22/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX).

Theo đó, LUT sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:117, tương ứng cứ 100 cổ phiếu cũ được mua thêm 117 cổ phiếu mới với mệnh giá phát hành thêm là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/3 - 29/3/2011, thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu từ ngày 7/3 - 1/4/2011.