Với Trường, dù đã lên chức bố nhưng âm nhạc của Trường thì vẫn không thay đổi".