(Chinhphu.vn) – Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trước hết sẽ tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng, đóng chậm bảo hiểm xã hội, xử lý kiên quyết theo đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp lẩn tránh trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, đóng chậm, đóng không đầy đủ theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về lao động, về bảo hiểm xã hội trên một số địa bàn còn chưa tốt. Sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất chưa thường xuyên, dẫn đến công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng chưa có hiệu quả.

Vì vậy, để thực hiện đúng pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Trước hết, tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng, đóng chậm bảo hiểm xã hội, xử lý kiên quyết theo đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và thông tin tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thanh tra kịp thời và xử lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Liên đoàn Lao động tiếp tục tuyên truyền cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội và thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố để nắm số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được thành lập và hoạt động; số lao động làm việc trong đó để yêu cầu người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông của địa phương biểu dương, khen thưởng kịp thời những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội; nhắc nhở, phê bình các doanh nghiệp để xảy ra hành vi trốn đóng, nợ đóng, đóng chậm bảo hiểm xã hội trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Tuệ Văn