Ngày 23-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội do Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Quận ủy Hà Đông.

Kiem tra cong tac xay dung va thuc hien quy che dan chu o quan Ha Dong - Anh 1

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Nguyễn Lan Hương ghi nhận, quận đã triển khai QCDC một cách nghiêm túc, có chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Quận ủy, UBND quận, Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC quận đã ban hành 86 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác thực hiện QCDC ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được chú trọng, với nhiều hình thức phong phú. Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị định của Đảng, Nhà nước, Thành ủy về thực hiện QCDC, sao cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, yêu cầu của QCDC, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong thực hiện dân chủ, nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân. Bên cạnh đó, quận cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu về thực hiện QCDC; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhất là khối UBND quận và phường, các phòng chuyên môn. Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải… cần được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; hằng năm có chương trình, kế hoạch hoạt động, kiểm tra rõ ràng…

Khánh Thu