Hanoinet - Trong 61 nội dung đang được Bộ Giáo dục - Đào tạo khảo sát, lấy ý kiến, tôi và số đông các bậc phụ huynh có con em đang học phổ thông đều nhận thấy các yêu cầu về đổi mới thi, tuyển sinh.