Kế hoạch trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phạm Khôi Nguyên vừa ký ban hành ngày 20/12/2010, nhằm xác lập các cơ sở khoa học (kịch bản xảy ra, cơ sở dữ liệu...) làm định hướng để các bộ, ngành, địa phương triển khai các hành động ứng phó.

- Bản kế hoạch xác định, đối với lĩnh vực đất đai, ưu tiên đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là nước biển dâng đến sự biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong lĩnh vực tài nguyên nước, tập trung điều tra, đánh giá tài nguyên nước và xây dựng mô hình tổng hợp tài nguyên nước Việt Nam trong điều kiện BĐKH và nước biển dâng. Đối với các khu vực biển, đảo, đánh giá tác động của BĐKH và nước biển dâng đến tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của các vùng biển, đảo, quần đảo, bãi đá ngầm... Trong lĩnh vực môi trường, tập trung đánh giá tác động với các hiện tượng đa dạng sinh học, hệ sinh thái, mức độ phát thải khí mêtan và khí nhà kính từ các bãi chôn lấp rác thải. Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, tăng cường mạng lưới quan trắc, công nghệ dự báo phục vụ phòng tránh thiên tại hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong điều kiện BĐKH... Xuân Hương