(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2011 của Công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của ITA đạt 45,4 tỷ đồng, giảm gần 73% so với quý 3/2010; lũy kế 9 tháng đạt 208,18 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính quý 3 đạt 25,48 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt trên 29 tỷ đồng. ITA cho biết, doanh thu tài chính quý 3 của Công ty bao gồm khoản tiền lãi trả chậm của hoạt động cho thuê đất và nhà xưởng phát sinh trong kỳ và cổ tức được chia từ các công ty liên doanh liên kết.

Trong khi đó, chi phí tài chính quý 3 của Công ty là 50,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là gần 77 tỷ đồng.

Như vậy, ITA lỗ thuần quý 3 trên 9 tỷ đồng, từ mức lãi trước thuế gần 75,69 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng lãi 57 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 555,8 tỷ đồng của 9 tháng năm 2010.