Chinhphu.vn) - Liên Bộ Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2012/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/5/2012 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, mức lương mới áp dụng từ ngày 1/5/2012 được tính theo công thức:

Mức lương
thực hiện từ 1/5/2012

=

Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng

x

Hệ số lương hiện hưởng

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung được tính là:

Mức phụ cấp thực hiện từ 1/5/2012

=

Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng

x

Hệ số

phụ cấp

hiện hưởng

Riêng các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/6/2012. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng từ ngày 01/5/2012.

Thu Nga

Tin liên quan:

>> Lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng tính hưởng từ 1/5/2012

>> Tăng thêm 26,5% mức lương hưu, trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

>> Chế độ ốm đau, thai sản khi tăng lương tối thiểu chung