(DĐDN) - Cục Thuế Hà Nội vừa có Công văn số 171/CT-HTr hướng dẫn chính sách thuế đối với việc thu mua nông sản, lâm sản, thủy sản.

Cụ thể: Trường hợp Công ty thu mua nông sản của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất bán ra và có lập bảng kê theo đúng quy định kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng thì khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty thu mua nông sản của các tổ chức, cá nhân khác không phải người sản xuất trực tiếp bán ra thì chỉ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn theo quy định.