Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam vừa cho hay, từ đầu năm 2013 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn của 9 huyện miền núi của tỉnh là hơn 334 tỷ đồng.

Trong đó có Chương trình đầu tư 6 điểm định canh, định cư tại các huyện Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Trà My, Tây Giang và hệ thống công trình thủy lợi, đường giao thông tại các điểm định canh, định cư.

Ngoài ra, từ nguồn vốn này đã đầu tư xây dựng mới 58 công trình điện, đường, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học và duy tu bảo dưỡng 29 công trình các loại thuộc Chương trình 135. Nghị quyết 30a đầu tư các huyện miền núi trong năm 2013 là 109,395 tỷ đồng, với 97 hạng mục công trình.

Đoàn Hồng