TT - Trung ương Đoàn vừa triển khai kế hoạch “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2011-2015”.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn cần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Bên cạnh đó, chương trình “năm xây - năm chống” (Xây dựng tinh thần đoàn kết - chống lối sống bàng quan, vị kỷ. Xây dựng ý thức tiết kiệm - chống tham nhũng, lãng phí, xa hoa. Xây dựng thái độ học tập - chống tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử. Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, kỷ luật - chống chây lười, thụ động, ỷ lại. Xây dựng ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hóa - chống tự do tùy tiện, coi thường pháp luật) góp phần xây dựng và phổ biến các chuẩn mực đạo đức cho đoàn viên, thanh niên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÔNG KHÔI