(VOV) - Đây là lớp học thứ 4 do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức cho cho các cán bộ chủ chốt trong khối các cơ quan Trung ương.

Nghị quyết 11 của Chính phủ kịp thời và hiệu quả Sáng 9/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và bàn chương trình hành động của Đảng bộ khối. Hơn 1.000 cán bộ các Bộ, ban ngành, đoàn thể các cơ quan Trung ương tham gia học tập, nghiên cứu nghị quyết. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Minh Quang, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do xuất phát từ tính chất, vai trò quan trọng của Đại hội XI, từ nội dung của các văn kiện mà Đại hội XI đã thông qua cũng như mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, thảo luận và phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn, nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện Đại hội XI. Từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể nhằm thống nhất ý chí và hành động, góp phần cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đề ra. Bốn chuyên đề học tập, nghiên cứu tại Hội nghị gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Những vấn đề về kinh tế, xã hội trong văn kiện Đại hội 11 của Đảng; Những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong văn kiện; Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng. Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị được nghe những nội dung cơ bản trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) gồm các nội dung: quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm; quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta; những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng. Hội nghị diễn ra đến hế ngày 10/6./.