Một số chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của công ty chúng tôi phát sinh từ tháng 11/2008 nhưng đến tháng 4/2009 mới thực hiện kê khai thì việc kê khai chậm thế này có được khấu trừ đối với số hóa đơn, chứng từ này hay không? Nếu không thì phải xử lý như thế nào?

Tú Quyên, Hoành Bồ, Quảng Ninh Tại Điểm 1.2.c.5 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có Công văn số 7740/BTC-BTC (3/7/2008) gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn xử lý việc hóa đơn, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng kê khai chậm quá 3 tháng. Theo hướng dẫn tại Công văn này thì “các hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng kê khai chậm quá 3 tháng không được kê khai khấu trừ số thuế giá trị gia tăng này vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng doanh nghiệp được hoạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”. Trường hợp công ty có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng kê khai chậm quá 3 tháng thì số thuế giá trị gia tăng này đơn vị không được khấu trừ mà được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định nếu đảm bảo đúng theo các qui định về hóa đơn, chứng từ. Các hóa đơn, chứng từ phát sinh từ ngày 1/1/2009 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC (26/12/2008) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP (8/12/2008) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.