Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Hòa Bình (HBS) thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc như sau: