Tên tuổi ca sĩ mới xuất hiện trên thị trường nhạc Việt vẫn ngày một nhiều và giới ca sĩ thì vẫn đang nằm trong tình trạng âm thịnh dương suy. Nữ ca sĩ thì nhiều nhưng danh sach những nữ ứng viên sáng giá lên ngôi lại thiếu!