Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa cho biết: gói hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ (đến hết tháng 8/2014) có số tiền cam kết cho vay là là 7.064,2 tỷ đồng (tăng so với thời điểm ngày 31/7/2014 là 64%), tổng dư nợ đạt 3.074 tỷ đồng (tăng 21% ).

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 7.232 hộ với số tiền là 2.942,8 tỷ đồng; trong đó 3.597 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 1.208,8 tỷ đồng, 3.635 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 1.734 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân cho 7.217 hộ với số tiền là 1.976,9 tỷ đồng, 3.594 hộ mua nhà ở xã hội là với dư nợ 795,8 tỷ đồng, 3.623 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 1.181,1 tỷ đồng.

Tại TP Hà Nội, ngân hàng đã cam kết cho vay 3.938 hộ, với số tiền là 1.617,6 tỷ đồng, trong đó 2.187 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 808,1 tỷ đồng, 1.751 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 809,4 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân cho 3.936 hộ với số tiền là 992,9 tỷ đồng, 2.187 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 490,4 tỷ đồng, 1.749 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 502,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại TP Hồ Chí Minh đã cam kết cho vay 995 hộ, với số tiền là 571,3 tỷ đồng, trong đó 194 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 89,7 tỷ đồng, 801 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 482,5 tỷ đồng. Các ngân hàng đã giải ngân cho 989 hộ với số tiền là 333,2 tỷ đồng, 194 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 66,9 tỷ đồng, 795 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 265,3 tỷ đồng.

Ở khu vực các tổ chức, các ngân hàng cũng đã cam kết cho vay 29 dự án với số tiền là 4.121,4 tỷ đồng, TP Hà Nội là 5 dự án với số tiền 1.475,4 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh là 3 dự án với số tiền là 808 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân cho 19 dự án, dư nợ là 1.032 tỷ đồng, TP Hà Nội có 4 dự án với dư nợ là 182,5 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh có 2 dự án với dư nợ là 317 tỷ đồng.

Theo Hà Nội mới