Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề xuất tăng cường giám sát đối với hoạt động cho vay và các hoạt động liên quan đến tín dụng, ngân hàng, siết chặt quản lý đối với hoạt động này, hạn chế tối đa tỷ lệ nợ xấu không thể thi hành án.

Theo Báo cáo công tác thi hành án năm 2016 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày trước Quốc hội, năm 2016, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và công tác thi hành án dân sự, hành chính, hình sự, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 cũng như tích cực triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 107/2015/QH13.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định công tác thi hành án tiếp tục có những chuyển biến tích cực, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Giam sat chat cho vay tai ngan hang de han che ty le no xau khong the thi hanh an - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị tăng cường giám sát đối với hoạt động cho vay và các hoạt động liên quan đến tín dụng, ngân hàng , siết chặt quản lý đối với hoạt động này, hạn chế tối đa tỷ lệ nợ xấu không thể thi hành án.

Bên cạnh đó, kết quả thi hành án dân sự, hành chính cũng có những hạn chế như, số việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong phải chuyển kỳ sau tuy giảm so với năm 2015 (giảm 14,66% về việc và 19,05% về tiền) nhưng vẫn còn hơn 145.000 việc với số tiền trên 57.000 tỷ đồng.

Các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, kết quả thi hành đạt thấp; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

Về thể chế, tiến độ xây dựng, ban hành một số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự còn chậm.

Số lượng công chức bị xử lý kỷ luật vẫn còn nhiều (96 trường hợp) và có dấu hiệu tăng (tăng 14 trường hợp so với năm 2015).

Đối với việc thực hiện chế định Thừa phát lại, cả nước hiện có 53 Văn phòng Thừa phát lại hoạt động với tổng doanh thu trên 48 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số Văn phòng Thừa phát lại hoạt động còn chưa hiệu quả, chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, số vụ việc trực tiếp tổ chức thi hành án còn ít. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan với Thừa phát lại chưa hiệu quả, Thừa phát lại còn ít nhận được sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính được giao theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cơ quan thi hành án dân sự. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại; phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao sớm xem xét phê duyệt Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại của các địa phương; Nâng cao chất lượng đội ngũ Thừa phát lại; Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Với công tác thi hành án hình sự, cần triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 111/2015/QH13 của QH; duy trì đạt chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 của QH đề ra; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về thi hành án hình sự. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giam giữ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới. Triển khai có hiệu quả các dự án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác thi hành án hình sự.

Chính phủ đề nghị, Quốc hội quan tâm, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thi hành án, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trong thực tiễn. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, cấp ủy địa phương triển khai phù hợp và hiệu quả Nghị quyết số 107/2015/QH13. Quốc hội tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cơ quan thi hành án, nhất là các đơn vị mới thành lập hoặc còn phải thuê, mượn trụ sở; xây dựng, nâng cấp các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã xuống cấp hoặc quá tải, chưa đủ diện tích giam giữ.

Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát theo thẩm quyền, nhất là giám sát chuyên đề, tập trung vào một số vụ việc gặp khó khăn trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp liên ngành.

Tăng cường giám sát đối với hoạt động cho vay và các hoạt động liên quan đến tín dụng, ngân hàng, siết chặt quản lý đối với hoạt động này, hạn chế tối đa tỷ lệ nợ xấu không thể thi hành án.

Yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội ngay từ giai đoạn điều tra để chống tẩu tán tài sản đối với các vụ án kinh tế , tham nhũng..

Đối với công tác thi hành án dân sự, tổng số việc phải thi hành năm 2016 là 821.216 việc. Kết quả phân loại có 675.429 việc có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 82,25%. Thi hành xong 530.428 việc (tăng 30.388 việc), đạt tỷ lệ 78,53%. Tổng số tiền phải thi hành là 133.618 tỷ đồng. Kết quả phân loại có 86.253 tỷ đồng có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 64,55%. Thi hành xong 29.097 tỷ đồng (tăng 7.800 tỷ đồng), đạt tỷ lệ 33,74%...

Về kết quả thi hành án hành chính, đã có văn bản đôn đốc đối với 274 việc việc (đạt 100%); đã thi hành xong 179 việc, còn 95 việc chưa thi hành xong...

Hữu Tuấn