Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong QĐND Việt Nam; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng của BĐBP Hà Tĩnh không ngừng được nâng lên. PV báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đông Tùng, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh về vấn đề này.

Đại tá Nguyễn Đông Tùng.

Đại tá Nguyễn Đông Tùng: Có thể nói, sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, vai trò, hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người chỉ huy trong toàn Đảng bộ BĐBP Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã nêu cao trách nhiệm, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả, việc duy trì thực hiện các quy chế, quy định, chế độ sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ ngày càng đi vào nền nếp. Nhiều đơn vị, vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng được phát huy tốt, nhất là về công tác cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, tài chính, xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư trang bị... đã được người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trao đổi, bàn bạc thống nhất trình tập thể cấp ủy xem xét, quyết định. Đặc biệt, người chỉ huy các cấp cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thể hiện rõ vai trò và chịu trách nhiệm trước cấp trên, cấp ủy (chi bộ, Đảng bộ) về toàn bộ hoạt động quân sự (chỉ huy tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tài chính) của đơn vị. Trong điều hành các hoạt động của đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, người chỉ huy cơ bản đã thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, đồng thời giải quyết tốt các mối quan hệ với cấp trên, với cấp ủy cùng cấp và với chính ủy, chính trị viên, vì vậy, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị.

PV: Việc thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam, đồng chí đánh giá về mối quan hệ này như thế nào?

Đại tá Nguyễn Đông Tùng: Có thể khẳng định, đội ngũ chính ủy, chính trị viên của BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thể hiện rõ vai trò chủ trì về chính trị, chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình về toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) trong đơn vị. Đồng thời, chủ động đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, có tính khả thi cao để cấp ủy, chi bộ thảo luận, quyết định. Bên cạnh đó, đội ngũ chính ủy, chính trị viên luôn phối hợp chặt chẽ với người chỉ huy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các mặt công tác của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với cấp ủy, chỉ huy cấp trên, cấp ủy cùng cấp, nhất là người chỉ huy cùng cấp thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, tôn trọng lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động thông báo, trao đổi tình hình, chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên để bàn bạc thống nhất, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể.

PV: Đồng chí có thể nói rõ hơn về chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ-CTCT từ khi thực hiện Nghị quyết 51 đến nay?

Đại tá Nguyễn Đông Tùng: Nhìn chung, hiệu quả tiến hành CTĐ-CTCT của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên đã thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, có kế hoạch, nền nếp và hiệu quả. Hệ thống văn kiện CTĐ-CTCT được xây dựng đầy đủ, có chất lượng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến các đơn vị. Các mặt CTĐ-CTCT, nhất là công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác bảo vệ an ninh, công tác quần chúng... đã được triển khai toàn diện, sát thực tiễn, có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tiến hành. Cơ quan chính trị thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu đề xuất cấp trên và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành CTĐ-CTCT ở đơn vị cơ sở. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng BĐBP Hà Tĩnh nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

PV: Theo đồng chí, quá trình thực hiện Nghị quyết 51 ở BĐBP Hà Tĩnh gặp phải những hạn chế, bất cập gì?

Đại tá Nguyễn Đông Tùng: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 51, chúng tôi thường gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể, một số quy định của cấp trên chưa có tác dụng phát huy vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên (đơn cử như Chỉ lệnh số 82/CL-BQP ngày 11-11-2006 của Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh 771/CL-BTLBP ngày 22-5-2007 của Bộ Tư lệnh BĐBP, trong đó có quy định chính ủy, chính trị viên không tham gia trực chỉ huy) nên không quán xuyến kịp thời tình hình mọi mặt của đơn vị dẫn đến hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên hạn chế. Bên cạnh đó, quả trình triển khai, đơn vị cũng gặp một số hạn chế, khuyết điểm như: Việc tổ chức, quán triệt và duy trì thực hiện nghị quyết tại một số cấp ủy tiến hành chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế. Một số đơn vị, người chỉ huy, chính trị viên có thời điểm chưa có sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ làm việc theo Quy định 85-QĐ/ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương dẫn đến hiệu quả điều hành một số hoạt động của đơn vị chưa cao.

PV: Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị đạt được kết quả tốt, BĐBP Hà Tĩnh có những chủ trương, giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đông Tùng: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 51 để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời, xây dựng, bổ sung hoàn thiện và duy trì thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ chính trị. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng cường công tác giáo dục, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, xem nhẹ CTĐ-CTCT; chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị, đặc biệt mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy đơn vị.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hương Mai

Email Print Góp ý