Trong 4 năm (2012 - 2016), UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận 34 đơn thư, trong đó, có 14 đơn khiếu nại (KN), 20 đơn tố cáo (TC).

Đến nay, các đơn thư thuộc thẩm quyền đã được UBND huyện và các xã, thị trấn giải quyết đạt 100%.

Bên cạnh đó, trong 4 năm triển khai thực hiện Luật KN, Luật TC, toàn huyện đã tổ chức 54 lớp tập huấn với 2.864 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham dự; biên soạn, in ấn, phát hành 14.000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền pháp luật đến tay người dân.

UBND huyện đã cử 30 lượt lãnh đạo, công chức của huyện, các xã, thị trấn tham gia các lớp tập huấn về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC do UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh tổ chức.

Đồng thời, tiến hành 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC đối với chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua công tác thanh tra đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót ở một số đơn vị.

Trọng Tài