Gắn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng phù hợp với thực tế cuộc sống là mục tiêu mà mà các đảng bộ trong cả nước hướng tới. Đó cũng là mục đích của các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng mà các Đảng bộ đang tổ chức.

Ngày 26/5, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực phía Nam để học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong hai ngày 26 và 27/5, các học viên sẽ nghe các báo cáo viên trình bày về các chuyên đề như: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển 2011); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung). Các đại biểu cũng nghe giới thiệu về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ: Hơn ai hết, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp càng phải thấm nhuần Nghị quyết, nắm chắc kiến thức, nội dung văn kiện của Đảng. Thông qua việc học tập để nhận thức rõ các quan điểm cơ bản, những điểm mới của các văn kiện, làm rõ nội dung các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp, định hướng trong mỗi văn kiện. Từ đó, cụ thể hóa thành chương trình hành động cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp, đơn vị; đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, kiên quyết bác bỏ những quan điểm thù địch, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ... Ngày 25/5, Tỉnh ủy Đồng Nai đã khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí tỉnh ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; trưởng, phó Đoàn Đại biểu Quốc hội; trưởng, phó các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh; Ban Thường vụ các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa…. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành nhấn mạnh: Trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh là phải khẩn trương tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống với kết quả cao nhất. Đồng thời, trên cơ sở những định hướng và chủ trương lớn của Đảng, các cấp ủy phải rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy mình và mục tiêu nhiệm vụ hàng năm của các đảng bộ; gắn với việc xây dựng và thực hiện thật tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ở cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân ta trong giai đoạn mới. Đồng chí cũng yêu cầu, toàn Đảng bộ cần phải xem việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong xã hội. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tự giác, học tập nghiêm túc, từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành mình, đơn vị mình trong từng lĩnh vực công tác. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (25 và 27/5). Trong ngày 25/5, hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai 2 chuyên đề: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011)” và “Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung)”. Trong ngày 27/5, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu 2 chuyên đề: “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020” và “Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI”. Ngày 26/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức quán triệt Nghị quyết lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cho hàng trăm cán bộ chủ chốt cấp huyện, tỉnh, các báo cáo viên, các vị lão thành và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Để quán triệt sâu rộng tới đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh, tránh tình trạng phô trương hình thức, gây tốn kém lãng phí, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức truyền hình trực tiếp. Từ đó, tất cả các xã, phường, huyện, thành, thị đều phải tổ chức cho cán bộ tập trung đến hội trường để nắm bắt tinh thần qua màn hình tivi. Trong 2 ngày (26-27/5), cán bộ trong tỉnh được nghe phổ biến các nội dung như: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 – 2020); Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Điều lệ Đảng; truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh… Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã phổ biến Nghị quyết và các chương trình hành động cụ thể của tỉnh để đông đảo nhân dân năm bắt, trong đó nhấn mạnh: tỉnh lấy công nghiệp làm ngành chủ lực; du lịch là mũi nhọn; đồng thời quan tâm hơn tới nhiều nghị quyết quan trọng đã ban hành trong thời gian qua, nhằm cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và ngày càng xóa bỏ khoảng cách giàu, nghèo giữa các vùng miền, nhất là vùng biển, vùng phân lũ, chậm lũ như chương trình: xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, trồng cây vụ đông, phát triển tiểu thủ công nghiệp: chế tác đá, chiếu cói Kim Sơn… Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo đó, đối với cấp tỉnh, việc học tập, quán triệt tập trung vào các nội dung: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung); Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng… xong trước ngày 15-6. Ở Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc xong trước ngày 15-7; tiếp đó tổ chức học tập, quán triệt ở các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các đơn vị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 19 điểm cầu gồm các địa phương và một số ban ngành. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết là cơ hội để các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu các nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; từ đó liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế sau khi học tập. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng sẽ là điều kiện tốt để tỉnh Quảng Ninh kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn trong quá trình học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các cấp ủy Đảng, các ngành sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cán bộ, đảng viên cơ sở cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở để người học nắm vững các luận điểm cơ bản và có khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống, công tác. Hội nghị đã nghe giới thiệu Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011-2020; những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (bổ sung và sửa đổi)..../.