QĐND Online - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 13/2012/TT-BQP quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, đơn vị quân đội. Theo đó, từ năm 2012, một số đối tượng sẽ được xem xét thanh toán tiền lương đối với những ngày phép theo tiêu chuẩn, nhưng chưa được nghỉ hoặc nghỉ chưa hết. Cụ thể như sau:

1. Các đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép hằng năm gồm:

a. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng (gọi tắt là cán bộ, nhân viên) làm việc trong các cơ quan, đơn vị quân đội có sử dụng kinh phí do Nhà nước cấp, đóng quân tại các địa bàn có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên hoặc ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, được nghỉ phép hằng năm thăm gia đình, cha mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ), vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

b. Cán bộ, nhân viên làm việc trong các cơ quan, đơn vị quân đội có sử dụng kinh phí do Nhà nước cấp, đóng quân xa gia đình từ 500km trở lên hoặc gia đình ở đồng bằng mà đóng quân ở vùng xa xôi hẻo lánh (và ngược lại), có khoảng cách từ 300km trở lên được nghỉ phép hằng năm thăm vợ hoặc chồng; con; cha mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ).

2. Các đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi đi nghỉ phép đặc biệt gồm:

Cán bộ, nhân viên thuộc đối tượng quy định tại mục 1 nêu trên đã nghỉ hết số ngày nghỉ phép theo tiêu chuẩn hằng năm và các đối tượng khác còn lại, được cấp có thẩm quyền đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép đặc biệt về thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng và bên vợ) bị ốm từ 1 tháng trở lên (hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên), hy sinh hoặc từ trần, hoặc gia đình gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến sập nhà, trôi nhà, di dời chỗ ở.

3. Quy định thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết:

a. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, nhân viên nghỉ phép năm theo quy định hiện hành. Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ không thể nghỉ phép trong năm được thì năm sau người chỉ huy từ cấp lữ đoàn và tương đường trở lên xem xét, quyết định cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền được nghỉ bù phép năm trước.

b. Cán bộ, nhân viên đã được cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp thời gian cho nghỉ phép theo tiêu chuẩn quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền lương đối với những ngày chưa nghỉ phép năm.

c. Trường hợp cá biệt, do yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mà chỉ huy đơn vị vẫn không bố trí cho cán bộ, nhân viên đi nghỉ phép thì được xem xét, đề nghị giải quyết như sau:

Các đối tượng quy định tại điểm a, mục 1 nói trên: Đơn vị lập danh sách đề nghị chỉ huy từ cấp lữ đoàn và tương đương trở lên xem xét, quyết định cho thanh toán tiền lương những ngày chưa được nghỉ phép năm (tối đa không quá 15% quân số hưởng lương của đơn vị). Nếu vượt quá 15% quân số quy định thì đơn vị phải lập danh sách đề nghị báo cáo cấp trên cho đến chủ tài khoản cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, khi được chủ tài khoản phê duyệt mới được thực hiện.

Các đối tượng không thuộc diện quy định tại điểm a, mục 1 nói trên thì chỉ huy cơ quan, đơn vị lập danh sách báo cáo chủ tài khoản cấp trên trực tiếp, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, khi được Thủ trưởng Bộ phê duyệt mới được thực hiện.

Trung Kiên