Dự thảo Nghị định mới nhất về những vấn đề liên quan đến đất đai vừa được Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình lên Chính phủ.