Lời tòa soạn: Trong các ngày 28, 29, 30 tháng 9 năm 2009, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong số này, báo Đại Đoàn Kết đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội để xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Đợt xin ý kiến này được tiến hành từ 20.8.2009 đến 20.9.2009. Đại Đoàn Kết rất mong nhận được các ý kiến đóng góp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, và chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đại hội vô cùng tự hào và phấn khởi trước những thắng lợi của công cuộc đổi mới. Đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tăng trưởng khá nhanh; đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc do Đảng lãnh đạo không ngừng được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững; vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển. Thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước hơn 20 năm qua là kết quả của quá trình tìm tòi, sáng tạo, bằng cả tinh thần và lực lượng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đã từng bước hoàn thiện hệ thống những quan điểm, chủ trương, đường lối của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, trong đó có chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực tiễn của cách mạng Việt Nam càng chứng tỏ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội”. Cách mạng càng tiến lên thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng được tăng cường và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng quan trọng, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng” . Cùng với quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng được củng cố về tổ chức; nội dung và phương thức hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực, thể hiện rõ tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn và sâu sắc. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được khẳng định và không ngừng được nâng cao trong đời sống chính trị- xã hội; mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường, được nhân dân tin cậy. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đòi hỏi Mặt trận phải tăng cường hơn nữa nhiệm vụ củng cố, xây dựng về tổ chức; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính tự chủ và sáng tạo; khắc phục những biểu hiện của tính hình thức, hành chính hóa trong một số hoạt động của Mặt trận các cấp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004- 2009 và xác định mục tiêu, phướng hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2009- 2014 như sau: (Hết phần mở đầu - Xin xem tiếp phần sau) ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Tòa soạn báo Đại Đoàn Kết, 66 Bà Triệu, Hà Nội Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn Tiểu ban văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII, 46 Tràng Thi, Hà Nội. Điện thoại: 04.38258537 Email: tieubanvankien@mattran.org.vn