Sáng nay, 17-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV tiếp tục phiên họp thứ 4.

Du kien, boi chi 2017 khoang 3,5% GDP - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì các nội dung của phiên họp ngày 17-10.

Tại phiên họp hôm nay, UBTVQH cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016-2020; Kế hoạch Tài chính 5 năm 2016-2020; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; Tình hình ngân sách 2016 và dự toán 2017; phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2017.

Một điểm đáng lưu ý, trong báo cáo gửi tới UBTVQH, Chính phủ đã đưa ra một số cân đối lớn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Cụ thể: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 dự kiến là 1.199,6 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 977,7 nghìn tỷ đồng; thu dầu thô là 38,3 nghìn tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu là 180 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước năm 2017 dự kiến khoảng 1.377,9 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 dự kiến 178,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% GDP.

Dự kiến khả năng huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2017 khoảng 1.607,15 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31,5% GDP. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước khoảng 352,15 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước khoảng 67 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,2%; vốn đầu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước khoảng 130 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,1%; vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân khoảng 750 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (không bao gồm phần đóng góp trong nước) khoảng 303 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,9% ; các khoản vốn huy động khác khoảng 5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,3%.

Về vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2017, Chính phủ dự kiến ký kết khoảng 4,7 tỷ USD, giải ngân khoảng 5-5,2 tỷ USD. Số vốn giải ngân được cân đối một phần vào ngân sách nhà nước, một phần cho vay lại thông qua các tổ chức tài chính.

Đối với cân đối xuất nhập khẩu, Chính phủ dự kiến xuất khẩu năm 2017 đạt khoảng 183,5 tỷ USD, tăng khoảng 6-7% so với năm 2016; nhập khẩu khoảng 190 tỷ USD, tăng khoảng 10%. Nhập siêu ước khoảng 6,5 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức khoảng 3,5%.

Hồng Vân