(Toquoc)- UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt dự án cần thiết phải chuyển đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.