- Hiện tôi làm nhân sự cho công ty cổ phần kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tôi muốn được hướng dẫn chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được ký hợp đồng lao động trong biên chế và cán bộ công chức có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? (Câu hỏi của bạn Lan Đào, TP.HCM).

Trả lời: Khoản 2, 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm: Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười lao động trở lên. Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm người lao động trực tiếp và người sử dụng lao động. Điều 2, Điều 3 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm thất nghiệp quy định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm: 1. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động: - Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng. - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. - Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng. - Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước. 2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động có sử dụng từ mười người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gồm: - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân. - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác. - Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. - Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã. - Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Theo hướng dẫn thì cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.