(VOV) - Các cơ sở kinh tế, HTX đã có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tạo ra việc làm, thu nhập cho xã viên và người lao động.

Thi đua, khen thưởng đã thực sự là động lực to lớn góp phần vào những chuyển biến mạnh mẽ và những thành tựu to lớn của HTX và Liên minh HTX Việt Nam. Để công tác thi đua, khen thưởng trong khu vực HTX và trong hệ thống Liên minh HTX đạt hiệu quả, Liên minh HTX Việt Nam luôn chú trọng từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Công tác thi đua được cụ thể hóa về mục tiêu, nội dung thi đua, biện pháp tổ chức. Cụ thể, phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX” đã hướng vào củng cố các HTX, liên hiệp HTX; gắn củng cố với đổi mới theo đặc trưng của mô hình HTX kiểu mới. Bên cạnh đó, hướng dẫn, vận động xây dựng các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX; phấn đấu ngày càng nhiều HTX, liên hiệp HTX sản xuất kinh doanh mạnh. Với hướng đi cụ thể đó, 5 năm qua, số tổ hợp tác phát triển nhanh ở các vùng, miền trong cả nước. Đến tháng 6/2010, cả nước có trên 360.000 tổ hợp tác, tăng 20% so với năm 2005. Các tổ hợp tác tập hợp khoảng trên 4 triệu thành viên, hộ thành viên, người lao động trong các lĩnh vực, ngành nghề, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Với quy mô rộng lớn, hình thức tổ chức và hoạt động đa dạng, hiệu quả, các tổ hợp tác đã và đang là tiền đề quan trọng để phát triển thành các HTX. Trong khi đó, các HTX cũ đã cơ bản chuyển đổi theo luật HTX, từng bước khắc phục những yếu kém, biểu hiện hình thức trong tổ chức, quản lý và hoạt động như: Xác định tư cách xã viên, mở rộng kết nạp xã viên mới, duy trì đại hội xã viên định kỳ, chủ động trong cơ chế thị trường. Cùng với việc chuyển đổi, số lượng HTX thành lập mới tiếp tục gia tăng, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đến nay, cả nước có 18.244 HTX và 53 liên hiệp HTX, trong đó có 8.500 HTX chuyển đổi, 9.744 HTX thành lập mới. Bên cạnh lĩnh vực lớn và quan trọng nhất là nông nghiệp, đã xuất hiện nhiều ngành nghề mới như: HTX tín dụng, HTX công nghiệp, HTX vận tải… tập hợp trên 12,5 triệu xã viên, hộ xã viên là người lao động, các hộ kinh tế cá thể, tiểu chủ, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa. HTX là khu vực kinh tế - xã hội rộng lớn, là chỗ dựa, là con đường phát triển của họ. HTX có vai trò quan trọng, không thể thay thế trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế. Năm 2009, không kể các cơ sở kinh tế của xã viên, hộ xã viên, các cơ sở thành viên, chỉ tính riêng các HTX đã đóng góp 5,45% vào GDP của cả nước. Nhận thức rõ vai trò to lớn của các khu vực HTX trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là vai trò của các liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác, Liên minh HTX đã phát động phong trào “HTX tiên phong trong xóa đói giảm nghèo - xây dựng nông thôn mới”. Sau 5 năm thực hiện, có thể khẳng định, các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX đã có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. HTX tổ chức các dịch vụ hỗ trợ sản xuất cho các hộ, đặc biệt là các hộ nông dân trong các HTX nông nghiệp. Thông qua các hình thức kinh tế hợp tác, HTX, các quỹ tín dụng nhân dân giúp cho các hộ xã viên, các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế. Nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục, một số ngành nghề mới được phát triển. Các hộ xã viên, hộ sản xuất nhỏ có điều kiện tham gia và được sự hỗ trợ của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn của HTX… Nhờ chủ trương đúng đắn, chỉ đạo cụ thể, cán bộ xã viên tích cực hưởng ứng, 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước của Liên minh HTX Việt Nam xuất hiện nhiều bông hoa đẹp. Đó là phong trào thi đua yêu nước của Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Yên Bái, Thanh Hóa, Liên hiệp HTX thương mại TP. Hồ Chí Minh, HTX công nghiệp Song Long, Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh (Hải Phòng), HTX Công nghiệp và vận tải Chiến Công (Thái Nguyên)… Đại hội Thi đua yêu nước Liên minh HTX Việt Nam lần thứ III (diễn ra vào ngày 18/10 tại Hà Nội) sẽ là nơi tôn vinh những bông hoa đẹp, nơi hội tụ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Liên minh HTX đã đề ra, khẳng định Liên minh HTX Việt Nam là đầu tàu dẫn dắt khu vực kinh tế HTX phát triển, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./. Bùi Cư (Báo TNVN)