(Chinhphu.vn) – Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã giúp khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai.

Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 16/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu định hướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ, Nghị quyết số 26 là văn bản chỉ đạo quan trọng với quan điểm trọng tâm: tiếp tục khẳng định đất đai thuốc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn theo quy định pháp luật; đất đai là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước, quyền sử dụng đất là hàng hóa đặc biệt. Chính sách đất đai phải chú ý đầy đủ tới các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng và nhà đầu tư; khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai. Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai theo luật pháp.

Tạo nguồn lực lớn từ đất

Đà Nẵng được coi là một trong những địa phương đi đầu trong vận dụng, triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 26, pháp luật về đất đai.

Chính quyền địa phương chủ động trong việc quản lý thị trường bất động sản, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách để tạo vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Tổng số thu từ đất từ năm 2003 trên địa bàn Đà Nẵng đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.

Thông qua chính sách tài chính và giá đất, chính quyền đã chủ động trong quản lý, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, giảm đáng kể tình trạng khiếu kiện phức tạp về đất đai. Hàng năm, Đà Nẵng thực hiện đầu tư lớn trong việc mở rộng, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang, phát triển đô thị, đặc biệt là các công trình phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viên, khu vui chơi, giải trí,… xứng tầm đô thị loại I, trung tâm khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Từ sự nhận thức đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hơn 95.000 hộ dân đã giải tỏa, di dời để cùng thực hiện quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại.

Các bài học kinh nghiệm lớn của Đà Nẵng là thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và lợi ích chính đáng của người dân trong quy hoạch, kế hoạch, bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư; chuyên môn hóa công tác giải phóng mặt bằng, tạo ra quỹ đất lớn đưa vào thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng phản ánh và kiến nghị với Trung ương một số giải pháp đẩy mạnh thi hành Nghị quyết và kiến nghị một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Đó là việc cần ban hành các chính sách về quản lý, sử dụng đất đai một cách đồng bộ, kịp thời, khắc phục những nội dung còn chồng chéo của hệ thống pháp luật liên quan (dân sự, nhà ở, xây dựng, đầu tư,…); hoàn thiện thể chế về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, xã hội hóa thông tin, trong đo đạc, xác lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính giai đoạn mới; kiện toàn các cơ quan quản lý và các tổ chức thực hiện dịch vụ công về đất đai…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả có tính sáng tạo và hiệu quả của Đà Nẵng trong công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết 26. - Ảnh: Chinhphu.vn

Tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh những đổi mới quan trọng trong quản lý và sử dụng đất đai theo Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX, những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn công tác đánh giá cao việc Thành ủy Đà Nẵng kịp thời chỉ đạo công tác tổng kết Nghị quyết, có những đánh giá khách quan, đầy đủ về tình hình, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc, những đề xuất chủ trương, giải pháp để tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả có tính sáng tạo và hiệu quả của thành phố trong công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết. Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng từ quỹ đất, đẩy mạnh chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng hạ tầng, chinh trang đô thị. Đà Nẵng cũng có những bài học kinh nghiệm quý trong công tác quy hoạch, kế hoạch đất đai triển khai theo hướng minh bạch, công khai tạo tiền đề tốt cho công tác giải phóng mặt bằng vốn có nhiều phức tạp, khó khăn hiện nay.

Đoàn công tác đi sâu thảo luận các vấn đề đặc thù mà trong thời gian qua Đà Nẵng đã chỉ đạo, vận dụng và triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương để tiếp tục hoàn thiện các chính sách đất đai phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

Nguyên Linh