(VEN) - Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT cho biết, từ ngày 3/3/2013, Quy chế 995/2010 của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực đối với đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

(VEN) - Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT cho biết, từ ngày 3/3/2013, Quy chế 995/2010 của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực đối với đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

(VEN) - Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT cho biết, từ ngày 3/3/2013, Quy chế 995/2010 của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực đối với đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam. (VEN) - Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT cho biết, từ ngày 3/3/2013, Quy chế 995/2010 của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực đối với đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam. (VEN) - Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT cho biết, từ ngày 3/3/2013, Quy chế 995/2010 của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực đối với đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.

Hiện Việt Nam và EU vẫn đang đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp, do quá trình đàm phán chưa kết thúc nên các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn phải thực hiện “trách nhiệm giải trình” như quy định của quy chế này.

Trước đó, vào tháng 10/2010, Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua Quy chế 995/2010. Đây là một quy định mới về gỗ của EU trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về thực thi Lâm luật, qủan trị và thương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) nhằm đưa ra các quy định cấm nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường châu Âu, yêu cầu các nhà kinh doanh cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ lần đầu tiên vào thị trường châu Âu phải thực hiện “trách nhiệm giải trình”.

Quy chế này áp dụng đối với cả gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường EU cũng như sản xuất trong nước, bao gồm các sản phẩm gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán, bột giấy và giấy. Các sản phẩm tái chế, tre, nứa và sản phẩm giấy đã in như sách, tạp chí và báo không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này. Phạm vi sản phẩm áp dụng có thể được EU điều chỉnh nếu cần thiết. Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT được coi là tuân thủ theo các yêu cầu của quy định này./.

N.T.Dũng

Hiện Việt Nam và EU vẫn đang đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp, do quá trình đàm phán chưa kết thúc nên các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn phải thực hiện “trách nhiệm giải trình” như quy định của quy chế này.

Trước đó, vào tháng 10/2010, Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua Quy chế 995/2010. Đây là một quy định mới về gỗ của EU trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về thực thi Lâm luật, qủan trị và thương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) nhằm đưa ra các quy định cấm nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường châu Âu, yêu cầu các nhà kinh doanh cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ lần đầu tiên vào thị trường châu Âu phải thực hiện “trách nhiệm giải trình”.

Quy chế này áp dụng đối với cả gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường EU cũng như sản xuất trong nước, bao gồm các sản phẩm gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán, bột giấy và giấy. Các sản phẩm tái chế, tre, nứa và sản phẩm giấy đã in như sách, tạp chí và báo không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này. Phạm vi sản phẩm áp dụng có thể được EU điều chỉnh nếu cần thiết. Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT được coi là tuân thủ theo các yêu cầu của quy định này./.

N.T.Dũng

Hiện Việt Nam và EU vẫn đang đàm phán Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp, do quá trình đàm phán chưa kết thúc nên các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn phải thực hiện “trách nhiệm giải trình” như quy định của quy chế này.

Hiện Việt Nam và EU vẫn đang đàm phán Hiệp định Đối tác Hiện Việt Nam và EU vẫn đang đàm phán Hiệp định Đối tác t t ự nguyện (VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp ự nguyện (VPA/FLEGT) nhằm xây dựng hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và cấp phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, theo Tổng cục Lâm nghiệp , , do quá trình đàm phán chưa kết thúc nên các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn phải thực hiện “trách nhiệm giải trình” như qu do quá trình đàm phán chưa kết thúc nên các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam vẫn phải thực hiện “trách nhiệm giải trình” như qu y y định của định của q q uy chế này. uy chế này.

Trước đó, vào tháng 10/2010, Nghị viện và Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua Quy chế 995/2010. Đây là một quy định mới về gỗ của EU trong khuôn khổ Kế hoạch hành động về thực thi Lâm luật, qủan trị và thương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) nhằm đưa ra các quy định cấm nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường châu Âu, yêu cầu các nhà kinh doanh cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ lần đầu tiên vào thị trường châu Âu phải thực hiện “trách nhiệm giải trình”.

Trước đó Trước đó , , vào tháng 10/2010, Nghị viện và Hội đồng vào tháng 10/2010, Nghị viện và Hội đồng L L iên minh iên minh châu Âu châu Âu đã thông qua Quy chế 995/2010. Đây là một quy định mới về đã thông qua Quy chế 995/2010. Đây là một quy định mới về g g ỗ của EU trong khuôn khổ Kế hoạch ỗ của EU trong khuôn khổ Kế hoạch h h ành động về ành động về t t hực thi Lâm hực thi Lâm l l uật, uật, q q ủan trị và ủan trị và t t hương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) nhằm đưa ra các quy định cấm nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường hương mại lâm sản (gọi tắt là FLEGT) nhằm đưa ra các quy định cấm nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp vào thị trường c c hâu Âu hâu Âu , , yêu cầu các nhà kinh doanh cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ lần đầu tiên vào thị trường yêu cầu các nhà kinh doanh cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ lần đầu tiên vào thị trường c c hâu Âu phải thực hiện “trách nhiệm giải trình”. hâu Âu phải thực hiện “trách nhiệm giải trình”.

Quy chế này áp dụng đối với cả gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường EU cũng như sản xuất trong nước, bao gồm các sản phẩm gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán, bột giấy và giấy. Các sản phẩm tái chế, tre, nứa và sản phẩm giấy đã in như sách, tạp chí và báo không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này. Phạm vi sản phẩm áp dụng có thể được EU điều chỉnh nếu cần thiết. Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT được coi là tuân thủ theo các yêu cầu của quy định này./.

Quy chế này áp dụng đối với cả gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường EU cũng như sản xuất trong nước, bao gồm các sản phẩm gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán, bột giấy và giấy. Các sản phẩm tái chế, tre, nứa và sản phẩm giấy đã in như sách, tạp chí và báo không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này. Phạm vi sản phẩm áp dụng có thể được EU điều chỉnh nếu cần thiết. Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT được coi là tuân thủ theo các yêu cầu của Quy chế này áp dụng đối với cả gỗ và các sản phẩm gỗ nhập khẩu vào thị trường EU cũng như sản xuất trong nước, bao gồm các sản phẩm gỗ cứng, ván sàn, gỗ dán, bột giấy và giấy. Các sản phẩm tái chế, tre, nứa và sản phẩm giấy đã in như sách, tạp chí và báo không thuộc phạm vi áp dụng của quy chế này. Phạm vi sản phẩm áp dụng có thể được EU điều chỉnh nếu cần thiết. Gỗ và các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT được coi là tuân thủ theo các yêu cầu của q q uy định này. uy định này. /. /.

N.T.Dũng

N.T.Dũng N.T.Dũng N.T.Dũng