Còn ai nghĩ được câu trả lời sáng tạo hơn nữa không?

Dinh nghia thu vi ve nghe MC - Anh 1

Sưu tầm