(Dân trí) - Với chỉ tiêu tuyển sinh khiêm tốn là 100 nhưng số thí sinh đạt điểm tổng 3 môn từ 25 điểm trở lên đã là 118 thí sinh. Nếu lấy điểm chuẩn là 25,5 thì có 96 thí sinh đủ điểm. Như vậy điểm chuẩn của trường chắc chắn không đưới 25,5.